Kentwifi (FlixNet) Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR
1. SATICI BİLGİLERİ
Unvan : Kentwifi İletişim Hizmetleri Ltd. Şti (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)
Adres : Reşadiye Mahallesi İnönü Caddesi No:15/301 Karapınar/Konya
Telefon : 0332 330 0 331 – 0850 885 2772
Email : [email protected][email protected]
Marka Patent Bilgileri : Flixnet – 2021 160425
FlixNet, Kentwifi İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. markasıdır.

2. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KONUSU
ALICI, Kentwifi İletişim Hizmetleri Ltd. Şti internet sitesine üye olan kişi. Üye olurken veya
sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin (FORM) konusu, İŞLETMECİ’nin Abonelik Sözleşmesine
göre ALICI’ya/Abone’ye sunduğu aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen
işlemin/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak
ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. ÖDEME VE TESLİMAT:
Satın alınan hizmetin hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur. Satın aldığınız hizmet ile ilgili
bilgilendirmeyi okumanız ve bu FORM’u onaylamanızı müteakip başvurunuz işleme
alınacaktır. Başvurunuza konu nakil hizmeti, Müşteri hizmeti kanallarından nakil işlemine
ilişkin randevu tarihinin belirlenmesi ve belirlenen randevu tarihinde yeni adresinizde
nakil işleminin gerçekleştirilmesiyle tamamlanacaktır.

İşbu forma işlem/hizmet ücreti nakil işlemi tamamlandıktan sonra İŞLETMECİ tarafından
düzenlenecek hizmet faturasına yansıtılacaktır. Faturanın ödeme kanallarına ödenmesi
gerekmektedir.
4. CAYMA HAKKI
Tüketici’nin satın alma tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten cayma hakkı vardır. Ancak aşağıda
sayılan bazı mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde kanunen cayma hakkı yoktur.
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya
sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin
sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin
sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan
mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin
sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün
olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış
olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine
ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli
yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba
kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın
değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen
gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan
hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi
bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici cayma
hakkını kaybeder.
İşbu forma satışa konu işlem/hizmet tamamlandıktan sonra, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde (h) maddesi
gereğince tüketicinin cayma hakkı bulunmamaktadır.

5. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ ÇÖZÜM MEKANİZMASI:

Satın alınan işlem/hizmet ile ilgili soru, talep ve şikayetler yukarıdaki adrese ya da 0332
330 0 331 Kentwifi İletişim Hizmetleri numarasına iletilebilir.

Ayrıca, şikâyet ve itirazlar konusundaki başvurular, Bakanlıkça her yıl Ticaret Bakanlığı
tarafından Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde ürün veya hizmetin satın
alındığı veya ikametgâhın bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici
Mahkemesi’ne yapılabilir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
İŞLETMECİ, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 51 inci maddesi ve 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (”KVKK”) ve ikincil düzenlemeler ile Kurul kararları ile
rehberleri başta olmak üzere, Kişisel Verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm
düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder. İŞLETMECİ, işbu Sözleşme ifası süresince ALICIDAN edindiği veya karşı taraf
adına elde ettiği kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm faaliyetleri bakımından, KVKK
başta olmak üzere kişisel verilerin korunması alanında yürürlükte bulunan veya ileride
yürürlüğe girebilecek olan her türlü ulusal mevzuata tabi olduklarını ve kişisel veri içeren
tüm işlem süreçlerinde bu mevzuata uyumun yasal yükümlülükleri dahilinde olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘Kurul’) tarafından
yayınlanacak olan Kurul Kararları ve Rehberlerde ortaya konulan ilkelere de kişisel veriler
mevzuatı dahilinde riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.
ALICI, Kişisel Verilerinin İŞLETMECİ tarafından hizmetleri sağlaması için gerekli olduğu
ölçüde, ayrıca pazar, davranışlar ve tercihler ile ilgili araştırmaların yapılması, reklam,
hedefli reklam, kampanya, teklif, hediye, promosyon, tanıtım, kutlama, ödül, çekiliş gibi
pazarlama faaliyetleri ile ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, performans
ölçüm/derecelendirme işlemleri, iş geliştirme ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
İŞLETMECİ’nin sunusunun ALICILARI’nın beklentilerine uyarlatılması, hizmetlerin
kalitesinin yükseltilmesi, ALICILAR için toplu bir imgenin oluşturulması ve reklam
yapılması amacıyla, istatistiksel, idari ve muhasebeyle ilgili amaçlarla toplanmasını,
işlenmesini ve kullanılmasını kabul eder.
ALICI’ya ait tüm bu Kişisel Veriler KVKK, ilgili yönetmelikler ve her halde İŞLETMECİ’nin
İnternet Sitesi’nde yer alan Aydınlatma Metnine uygun olarak işlenecek, saklanacak ve
Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dâhilinde
kullanılacaktır. https://www.kentwifi.com.tr/gizlilik
7. DİĞER HÜKÜMLER
İşbu FORM, Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’nin ve eklerinin ayrılmaz bir parçasıdır. FORM’da
yer almayan hususlarda Çerçeve Abonelik Sözleşmesi ve ekleri geçerli sayılacak ve
FORM’un uygulanmasından doğacak ihtilaflar bakımından Çerçeve Abonelik Sözleşmesi
ve diğer eklerde yer alan hükümler uygulama alanı bulacaktır.

Bu Form elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir, Form’da
düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.
ALICI, 6502 SAYILI KANUNUN 48. MADDESİNİN GEREĞİNCE FORM’U OKUYUP
BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNU VE ELEKTRONİK ORTAMDA GEREKLİ TEYİDİ VERDİĞİNİ
KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.
FORM’un onaylanması ile ALICI sözleşmenin tüm koşullarını kabul ederek hizmetin
başlamasına onay vermiş sayılacak ve FORM onay tarihi itibariyle yürürlüğe girerek
ödeme yükümlülüğü doğacaktır.